လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ

လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ

လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် - ၁ မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (ပထမအကြိမ်မှ ဆဋ္ဌမအကြိမ်ထိ ပုံမှန် အစည်းအဝေးများအတွင်း မေးခွန်းများလေ့လာချက်)
The quantitative study on questions of Myanmar parliament (1st regular session to 6th regular session)
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် - ၂ မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (ပထမအကြိမ်မှ ဆဋ္ဌမအကြိမ်ထိ ပုံမှန် အစည်းအဝေးများအတွင်း အဆိုများလေ့လာချက်)
Report No. 2 prepared by Parliamentary Observation Program of Open Myanmar Initiative features quantitives study of motions submitted by MPs in Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw and Pyidaungsu Hluttaw from first regualr session to sixth regular session.
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် - ၃ မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းကဏ္ဍန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (သတ္တမအကြိမ်မှ နဝမအကြိမ်အထိ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအတွင်း မေးခွန်းများနှင့် အဆိုများ လေ့လာချက်
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် - ၄ မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းကဏ္ဍန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (ဒဿမအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကိန်းဂဏ္ဍန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက်)
လွှတ်တော် စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၅) - မြန်မာ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့သော ဥပဒေများအား လေ့လာခြင်း အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၁)
လွှတ်တော်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီရင်ခံစာ အမှတ် (၆) မြန်မာ့လွှတ်တော်ကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက် (၁၁ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ကိန်းဂဏန်းအခြေပြု ချဉ်းကပ်လေ့လာချက်)